Sydney to Hobart 2014 – Finish

Rolex Sydney To Hobart Race

Rolex Sydney To Hobart